Drukuj

Art. 75 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 75.

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.”.

Artykuł 1 ...73 74 75 76 77 ...83

Przejdź do artykułu