Drukuj

Art. 77 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 77.

W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) nie stosuje się.”.

Artykuł 1 ...75 76 77 78 79 ...83

Przejdź do artykułu