Drukuj

Art. 11 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 11.

1. Właściwy miejscowo wojewoda sprawuje nadzór nad rejestracją stanu cywilnego.

2. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

4. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:

1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:
 
a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,

b) terminowości załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 
2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.
 
5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092).
Artykuł 1 ...9 10 11 12 13 ...149

Przejdź do artykułu