Drukuj

Art. 12 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 12.

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

2. Do spraw należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 398 i 1544).
Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...149

Przejdź do artykułu