Drukuj

Art. 33 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 33.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:
 
a) odpisów zupełnych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu,

b) odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,

c) odpisów skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu,

d) odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 
2) wzory protokołów:
 
a) zgłoszenia urodzenia,

b) uznania ojcostwa,

c) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

d) przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeń- stwa,

e) zgłoszenia zgonu,

f) przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

g) przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

h) przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion,
 
3) wzory:
 
a) zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,

b) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c) zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,

d) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego,

f) wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego,

g) zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego,
 
4) wzór zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa

- uwzględniając zakres danych wymaganych do sporządzenia aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu oraz ich odpisów, danych koniecznych do uznania ojcostwa, informacji i danych zamieszczanych w protokołach, oświadczeniach, za- świadczeniach lub zapewnieniu, umożliwiających sporządzanie aktów stanu cywilnego.
Artykuł 1 ...31 32 33 34 35 ...149

Przejdź do artykułu