Drukuj

Art. 48 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 48.

1. Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona) oraz płeć dziecka;

2) kraj, datę i miejsce urodzenia;

3) nazwiska rodowe i imiona rodziców.
 
2. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, poza danymi o których mowa w ust. 1, zawiera adnotację, że dziecko urodziło się martwe.
 
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera:
 
1) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia;

2) datę i miejsce zawarcia małżeństwa;

3) nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo;

4) nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa;

5) nazwisko małżonków, jeżeli jest inne niż w pkt 4;

6) nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;

7) adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesieniu separacji, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz oznaczenie aktu zgonu.
 
4. Odpis skrócony aktu zgonu zawiera:
 
1) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej;

2) stan cywilny osoby zmarłej;

3) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim;

4) datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;

5) nazwiska rodowe i imiona rodziców osoby zmarłej.
Artykuł 1 ...46 47 48 49 50 ...149

Przejdź do artykułu