Drukuj

Art. 49 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 49.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany, i adres do korespondencji osoby składającej wniosek;

2) oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia;

3) pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
2. Zaświadczenie o stanie cywilnym zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;

2) oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.
 
3. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Artykuł 1 ...47 48 49 50 51 ...149

Przejdź do artykułu