Drukuj

Art. 58a Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 58a.

1. Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem, o którym mowa w ust. 4.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;

2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;

3) nazwisko dziecka;

4) datę i miejsce urodzenia dziecka;

5) obywatelstwo dziecka;

6) obywatelstwo rodziców dziecka;

7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie;

8) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, jeżeli są znane;

9) miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa;

10) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie;

11) oświadczenia o wyborze formy pisemnej albo formy dokumentu elektronicznego wydawanych z urzędu:
 
a) odpisu skróconego aktu urodzenia, o którym mowa w art. 47,

b) powiadomienia o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544),

c) zaświadczenia o zameldowaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 
3. W przypadku zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego protokołu zgłoszenia urodzenia nie sporządza się.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi wzór zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego.
Artykuł 1 ...57 58 58a 59 60 ...149

Przejdź do artykułu