Drukuj

Art. 68 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 68.

1. Przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują składający oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego.

2. Protokół przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawiera:

1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka oraz numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;

2) informację o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu;

3) nazwisko dziecka wynikające z aktu małżeństwa rodziców lub informację o braku oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka;

4) oświadczenie rodziców w sprawie nazwiska dziecka;

5) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;

6) adres do korespondencji rodziców dziecka;

7) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia.
 
3. Protokół przesyła się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa rodziców dziecka w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, który dołącza do aktu małżeństwa wzmiankę dodatkową o nazwisku dziecka.
Artykuł 1 ...66 67 68 69 70 ...149

Przejdź do artykułu