Drukuj

Art. 90 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 90.

1. Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

2. Protokół zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia rozwiedzionego małżonka oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;

2) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu;

3) datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

4) datę złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

5) nazwisko, imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;

6) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula dokonującego czynności.
 
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

4. Konsul, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
Artykuł 1 ...88 89 90 91 92 ...149

Przejdź do artykułu