Drukuj

Art. 94 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 94.

1. Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego.

2. Protokół zawiera:

1) dane osoby zmarłej, w tym jej nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i numer PESEL, jeżeli są znane zgłaszającemu zgon;

2) datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;

3) nazwiska, nazwiska rodowe, imiona rodziców osoby zmarłej, jeżeli są znane;

4) nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), numer PESEL małżonka osoby zmarłej, o ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;

5) nazwisko i imię (imiona) lub nazwę zgłaszającego zgon;

6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;

7) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego zgłoszenie;

8) rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców zmarłego dziecka, datę urodzenia matki zmarłego dziecka w przypadku zgonu dziecka poniżej roku życia.
 
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego pozyskuje do protokołu zgłoszenia zgonu dziecka poniżej roku życia i przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 8, służbom statystyki publicznej.
Artykuł 1 ...92 93 94 95 96 ...149

Przejdź do artykułu