Drukuj

Art. 98 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 98.

1. Zgon żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, który nastąpił w związku z działaniami wojennymi, właściwy terytorialnie terenowy organ administracji wojskowej dokumentuje w formie protokołu potwierdzającego zgon.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby zmarłej, numer PESEL, jeżeli został nadany;

2) datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, jeżeli są znane;

3) datę i godzinę zgonu albo jeżeli nie są znane – datę i godzinę znalezienia zwłok;

4) nazwiska, imiona i nazwiska rodowe rodziców, jeżeli są znane;

5) obywatelstwo osoby zmarłej, jeżeli jest znane;

6) stan cywilny osoby zmarłej i nazwisko, imię (imiona) i nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, o ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;

7) oznaczenie terenowego organu administracji wojskowej, nazwisko i imię (imiona) osoby sporządzającej protokół oraz jej podpis.
 
3. Właściwy terytorialnie terenowy organ administracji wojskowej niezwłocznie przekazuje protokół zgonu kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy w celu sporządzenia aktu zgonu.
Artykuł 1 ...96 97 98 99 100 ...149

Przejdź do artykułu