Drukuj

Art. 100 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 100.

1. Jeżeli wniosek o rejestrację zdarzenia został złożony do konsula, sporządza on protokół rejestracji urodzenia lub zgonu, który podpisują osoba składająca wniosek o rejestrację zdarzenia i konsul.

2. Protokół rejestracji urodzenia zawiera:

1) nazwiska, nazwiska rodowe, imiona, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, jeżeli są znane, oraz numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;

2) nazwisko i imię (imiona) dziecka;

3) płeć dziecka;

4) datę urodzenia dziecka;

5) miejsce i kraj urodzenia dziecka;

6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;

7) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów;

8) adres do korespondencji osoby składającej wniosek;

9) informację o dokumentach lub oświadczeniach, na podstawie których sporządzono protokół;

10) nazwisko i imię konsula przyjmującego wniosek.
 
3. Protokół rejestracji zgonu zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby zmarłej, numer PESEL, jeżeli został nadany;

2) datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, jeżeli są znane;

3) datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok;

4) imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, jeżeli są znane;

5) stan cywilny osoby zmarłej, nazwisko i imię (imiona) małżonka osoby zmarłej, o ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;

6) informację, na podstawie jakich dokumentów lub oświadczeń ustalono dane niezbędne do sporządzenia protokołu;

7) nazwisko i imię osoby składającej wniosek o rejestrację zgonu;

8) nazwisko i imię konsula sporządzającego protokół.
Artykuł 1 ...98 99 100 101 102 ...149

Przejdź do artykułu