Drukuj

Art. 54 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 54.

Pracownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji ogólnej, wykonujący zadania i kompetencje, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się zadaniami i kompetencjami służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody lub starosty albo urzędów wojewódzkich, marszałkowskich lub starostw powiatowych, z tym dniem stają się pracownikami jednostek organizacyjnych stanowią- cych aparat pomocniczy kierowników odpowiednich służb, inspekcji i straży wojewódzkich lub powiatowych albo odpowiednich urzędów.
Artykuł 1 ...52 53 54 55 56 ...110

Przejdź do artykułu