Drukuj

Art. 91 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 91.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorządy województw oraz powiaty przejmują od wojewodów do prowadzenia jako zadania własne, działające odpowiednio na obszarze danego województwa lub powiatu zakłady, ośrodki oraz domy, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz.184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

Artykuł 1 ...89 90 91 92 93 ...110

Przejdź do artykułu