Drukuj

Art. 247a KK


Kodeks karny
Artykuł 247a.

Przepisy art. 233237 oraz art. 239, 245 i 246 stosuje się odpowiednio do czynu popełnionego w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym lub jego organem działającym na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo powołanym przez organizację międzynarodową ukonstytuowaną umową ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską.

Artykuł 1 ...246 247 247a 248 249 ...363

Przejdź do artykułu