Drukuj

Art. 12b KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 12b.

Organ wykonujący orzeczenie w razie stwierdzenia, że zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd.

Artykuł 1 ...12 12a 12b 12c 12d ...259

Przejdź do artykułu