Drukuj

Art. 181b KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 181b.

§ 1. W razie orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową, sąd przesyła odpis wyroku komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...181 181a 181b 181c 182 ...259

Przejdź do artykułu