Drukuj

Art. 43lk KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43lk.

Na postanowienie sądu penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi, a także sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia; przepis art. 43lj § 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...43li 43lj 43lk 43ll 43lm ...259

Przejdź do artykułu