Drukuj

Art. 43lm KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43lm.

§ 1. Przed uchyleniem zezwolenia sąd penitencjarny, o ile uzna to za konieczne, wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę, a także sądowego kuratora zawodowego oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42.

§ 2. Na postanowienie sądu penitencjarnego o uchyleniu zezwolenia przysługuje zażalenie. Przepisy art. 43lj § 2 i art. 43lk stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...43lk 43ll 43lm 43ln 43m ...259

Przejdź do artykułu