Drukuj

Art. 49 KM


Kodeks morski
Artykuł 49.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres działania organu pomiarowego,

2) sposób pomierzania, w tym także statków, do których nie stosuje się postanowień Konwencji o pomierzaniu,

3) tryb postępowania pomiarowego i kontrolnego,

4) wzory świadectw pomiarowych oraz wysokość opłat pomiarowych, uwzględniając zasady praktyki międzynarodowej w tym zakresie.

Artykuł 1 ...47 48 49 50 51 ...360

Przejdź do artykułu