Drukuj

Art. 127a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 127a.

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Artykuł 1 ...126 127 127a 128 129 ...269

Przejdź do artykułu