Drukuj

Art. 189b KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 189b.

Przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Artykuł 1 ...189 189a 189b 189c 189d ...269

Przejdź do artykułu