Drukuj

Art. 231 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 231.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Artykuł 1 ...229 230 231 232 233 ...269

Przejdź do artykułu