Drukuj

Art. 262 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 262.

§ 1. Stronę obciążają te koszty postępowania, które:

1) wynikły z winy strony;

2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

Artykuł 1 ...260g 261 262 263 263a ...269

Przejdź do artykułu