Drukuj

Art. 263a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 263a.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji.

Artykuł 1 ...262 263 263a 264 265 ...269

Przejdź do artykułu