Drukuj

Art. 260g KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 260g.

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy szczególne dotyczące europejskiej współpracy administracyjnej stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...260e 260f 260g 261 262 ...269

Przejdź do artykułu