Drukuj

Art. 61a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 61a.

§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

Artykuł 1 ...60 61 61a 62 63 ...269

Przejdź do artykułu