Drukuj

Art. 1013-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1013-2.

§ 1. Komornik na wniosek wierzyciela niezwłocznie po zajęciu dokona opisu i oszacowania nieruchomości na podstawie wartości określonej przez biegłego. Przepis art. 948 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Dokonując zajęcia, komornik, w miarę możności, zabezpieczy budynek lub lokal przed możliwością objęcia go we władanie przez dłużnika lub osoby trzecie. W razie potrzeby komornik ustanowi dozór nad budynkiem lub lokalem. Dozorcą może być także wierzyciel. Do dozoru stosuje się odpowiednio przepisy o dozorze ruchomości.

§ 3. Jeżeli w toku opisu okaże się, że nieruchomość nie odpowiada wymogom określonym w art. 1013-1, dalsze postępowanie egzekucyjne toczy się w trybie przepisów działu poprzedzającego.

Artykuł 1 ...1013 1013‑1 1013‑2 1013‑3 1013‑4 ...1217

Przejdź do artykułu