Drukuj

Art. 1164 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1164.

Zapis na sąd polubowny obejmujący spory z zakresu prawa pracy może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej. Przepisu art. 1162 § 2 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...1162 1163 1164 1164‑1 1165 ...1217

Przejdź do artykułu