Drukuj

Art. 1185 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1185.

Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, sąd polubowny niezależnie od ustalonego miejsca postępowania może wyznaczyć posiedzenie w każdym miejscu, jakie uzna za stosowne dla odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów.

Artykuł 1 ...1183 1184 1185 1186 1187 ...1217

Przejdź do artykułu