Drukuj

Art. 1201 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1201.

W terminie miesiąca od dnia wydania wyroku sąd polubowny może z urzędu sprostować błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O dokonanym sprostowaniu sąd polubowny zawiadamia strony.

Artykuł 1 ...1199 1200 1201 1202 1203 ...1217

Przejdź do artykułu