Drukuj

Art. 479-60 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-60.

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

Artykuł 1 ...479‑58 479‑59 479‑60 479‑61 479‑62 ...1217

Przejdź do artykułu