Drukuj

Art. 495 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 495.

§ 1. W razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi.

§ 2. W toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

§ 3. (uchylony)

§ 4. Przepisów art. 194–196 i art. 198 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...493 494 495 496 497 ...1217

Przejdź do artykułu