Drukuj

Art. 761 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 761.

§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień.

§ 1-1. Organ egzekucyjny może żądać od:

1) organów administracji publicznej,

2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,

3) organów podatkowych,

4) organów rentowych,

5) banków,

6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,

8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.22)),

9) spółdzielni mieszkaniowych,

10) wspólnot mieszkaniowych,

11) innych podmiotów zarządzających lokalami,

12) biur informacji gospodarczej,

13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 2-1. Informacji, o których mowa w § 1-1, udziela się w oparciu o dane przekazane przez organ egzekucyjny, w terminie przez niego wyznaczonym, o ile przepisy szczególne nie przewidują innego terminu.

§ 2-2. Jeżeli pozyskanie informacji, o których mowa w § 1-1, jest możliwe za pośrednictwem systemów teleinformatycznych funkcjonujących na podstawie przepisów odrębnych, komornik korzysta z tych systemów z wyłączeniem innych form komunikacji – na zasadach określonych w tych przepisach.

§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.

Artykuł 1 ...760 760‑1 761 762 762‑1 ...1217

Przejdź do artykułu