Drukuj

Art. 795-17 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-17.

§ 1. Przepis art. 795-14 stosuje się odpowiednio do wydawania określonych w rozporządzeniu nr 606/2013 zaświadczeń potwierdzających zawieszenie, ograniczenie lub uchylenie środka ochrony.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...795‑15 795‑16 795‑17 796 797 ...1217

Przejdź do artykułu