Drukuj

Art. 138 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 138.

Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, przebywająca za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone.

Artykuł 1 ...136 137 138 139 140 ...674‑682

Przejdź do artykułu