Drukuj

Art. 141 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 141.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów procesowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.

Artykuł 1 ...139 140 141 142 143 ...674‑682

Przejdź do artykułu