Drukuj

Art. 539b KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 539b.

§ 1. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Przepisy art. 524 § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 2. Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku.

Artykuł 1 ...539 539a 539b 539c 539d ...674‑682

Przejdź do artykułu