Drukuj

Art. 118 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 118.

§ 1. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter zryczałtowany. Zryczałtowane wydatki nie obejmują:

  1. należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii;
     
  2. nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych.
     
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, a także wysokość opłaty, o której mowa w art. 113 § 2, uwzględniając przeciętne koszty poszczególnych czynności.
Artykuł 1 ...116c 117 118 119 120 121

Przejdź do artykułu