Drukuj

Art. 68 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 68.

§ 1. Jeżeli obwiniony lub świadek mieszka poza miejscowością, w której ma siedzibę właściwy sąd, prezes sądu lub sąd może zwrócić się do sądu, na którego terenie działania mieszkają te osoby, o przesłuchanie ich co do wskazanych okoliczności.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obwinionego lub świadka pozbawionego wolności.
Artykuł 1 ...66 67 68 69 70 ...121

Przejdź do artykułu