Drukuj

Art. 144 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 144.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.

 2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.
   
 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:
        
 1. zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
   
 2. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
   
 3. skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
   
 4. inicjatywy ustawodawczej,
   
 5. zarządzania referendum ogólnokrajowego,
   
 6. podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
   
 7. zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
   
 8. zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,
   
 9. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
   
 10. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
   
 11. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
   
 12. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
   
 13. wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
   
 14. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
   
 15. zwoływania Rady Gabinetowej,
   
 16. nadawania orderów i odznaczeń,
   
 17. powoływania sędziów,
   
 18. stosowania prawa łaski,
   
 19. nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
   
 20. powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
   
 21. powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
   
 22. powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
   
 23. powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
   
 24. wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
   
 25. powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,
   
 26. powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
   
 27. powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
   
 28. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
   
 29. wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
   
 30. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.
Artykuł 1 ...142 143 144 145 146 ...243

Przejdź do artykułu