Drukuj

Art. 146 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 146.

 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
   
 3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
   
 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
   
 1. zapewnia wykonanie ustaw,
   
 2. wydaje rozporządzenia,
   
 3. koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
   
 4. chroni interesy Skarbu Państwa,
   
 5. uchwala projekt budżetu państwa,
   
 6. kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
   
 7. zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
   
 8. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
   
 9. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
   
 10. zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
   
 11. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
   
 12. określa organizację i tryb swojej pracy.
Artykuł 1 ...144 145 146 147 148 ...243

Przejdź do artykułu