Drukuj

Art. 159 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 159.

1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis art. 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Artykuł 1 ...157 158 159 160 161 ...243

Przejdź do artykułu