Drukuj

Art. 171 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 171.

  1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

  2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
     
  3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.
     
Artykuł 1 ...169 170 171 172 173 ...243

Przejdź do artykułu