Drukuj

Art. 44 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 44.

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

 1. wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby,
   
 2. szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania grzybów oraz przetworów grzybowych,
   
 3. wykaz i rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz wymagania, jakie muszą spełniać te przetwory,
   
 4. warunki skupu, przechowywania i sprzedaży grzybów oraz wymagania technologiczne i warunki przetwarzania grzybów,
   
 5. wzory atestów na grzyby świeże i grzyby suszone,
   
 6. warunki i tryb uzyskiwania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, w tym ramowe programy kursów specjalistycznych,
   
 7. państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego do nadawania i pozbawiania uprawnień, o których mowa w pkt 6,
   
 8. wzory świadectw klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz racjonalne gospodarowanie zasobami grzybów rosnących w warunkach naturalnych, w tym ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie przyrody.
Artykuł 1 ...42 43 44 45 46 ...128

Przejdź do artykułu