Drukuj

Art. 107 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 107.

1. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenia dyscypliny służbowej oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.

2. Naruszeniem dyscypliny służbowej jest:
 

 1. odmowa wykonania albo niewykonanie polecenia przełożonego, względnie organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania poleceń funkcjonariuszom CBA, z wyłączeniem poleceń, o których mowa w art. 71 ust. 2;
   
 2. zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy;
   
 3. niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa;
   
 4. wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego funkcjonariusza, jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie, funkcjonariuszowi lub innej osobie;
   
 5. postępowanie przełożonego w sposób przyczyniający się do rozluźnienia dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej CBA;
   
 6. stawienie się do służby w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka oraz spożywanie alkoholu lub używanie podobnie działającego środka w czasie służby albo w obiektach lub na terenach zajmowanych przez CBA;
   
 7. utrata służbowej broni palnej, amunicji lub legitymacji służbowej;
   
 8. utrata przedmiotu stanowiącego wyposażenie służbowe, którego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę obywatelowi lub stworzyło zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego;
   
 9. utrata materiału zawierającego informacje niejawne;
   
 10. ujawnianie informacji pozostającej w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
Artykuł 1 ...105 106 107 108 109 ...216

Przejdź do artykułu