Drukuj

Art. 93 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 93.

  1. Funkcjonariuszowi mogą być przyznawane nagrody roczne, uznaniowe, zapomogi oraz dodatek mieszkaniowy.

  2. (uchylony).
     
  3. (uchylony).
     
  4. Szef CBA określi, w drodze zarządzenia, wysokość funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe, ustalając jednocześnie wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody roczne, uznaniowe, zapomogi i dodatki mieszkaniowe oraz warunki zwiększania wysokości funduszu na nagrody uznaniowe, zapomogi i dodatki mieszkaniowe.
Artykuł 1 ...91 92 93 93a 93b ...216

Przejdź do artykułu