Drukuj

Art. 94 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 94.

1. Świadczeniami, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, są:
 

 1. dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej;
   
 2. zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem oraz noclegów bądź ryczałt za nocleg;
   
 3. diety za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowej miejscowości pełnienia służby;
   
 4. zwrot kosztów przejazdu do miejscowości przeniesienia lub delegowania;
   
 5. zasiłek osiedleniowy z tytułu przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości.
   

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, a także sposób ich wypłaty, uwzględniając charakter zadań funkcjonariusza odbywającego podróż służbową lub przeniesionego lub delegowanego do pełnienia służby w innej miejscowości oraz zróżnicowanie kosztów utrzymania.

Artykuł 1 ...93c 93d 94 95 96 ...216

Przejdź do artykułu