Drukuj

Art. 6 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 6.

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
 

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
   
  1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
    
  2. projektowaniu aktów normatywnych,
    
  3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
    
 2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
   
  1. statusie prawnym lub formie prawnej,
    
  2. organizacji,
    
  3. przedmiocie działalności i kompetencjach,
    
  4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
    
  5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3–5,
    
  6. majątku, którym dysponują;
    
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
   
  1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
    
  2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
    
  3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
    
  4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
    
  5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
    
  6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
    
  7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
    
  8. konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
    
 4. danych publicznych, w tym:
   
  1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

   - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

   - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

   - treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

  2. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
    
  3. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
    
  4. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
    
 5. majątku publicznym, w tym o:
   
  1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
    
  2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
    
  3. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych-6),
    
  4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a–c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
    
  5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a–c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
    
  6. długu publicznym,
    
  7. pomocy publicznej,
    
  8. ciężarach publicznych.


2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Artykuł 1 ...4 5 6 7 8 ...26

Przejdź do artykułu